Saturday, August 1, 2020

DFW Minutes

DFW 2020-09-12

  BHN đã họp và đưa ra những ý như sau:

  • Tỉnh nguyện - msChuyen
  • Vì hoàn cảnh bệnh dịch nên chương trình Giáng Sinh toàn vùng sẽ được dời lại vào năm sau (2021).
  • Báo cáo Tài chính MS Trong
  • Dự định sẽ có một buổi cầu nguyện cho việc bầu cử tổng thống qua zoom sáng Thứ bảy 24 tháng 10 cho toàn vùng. Chúng ta sẽ quảng bá cho các hội thánh trong buổi họp đầu tháng 10.

  DFW 2020-08-01
  • Tỉnh nguyện - msTranDao - Ngày Chúa đã gần (Lu-ca 17:34-37)
  • Báo cáo Tài chính MS Trong - $7226
   • Đề nghị dâng hiến dùng ZELLE hoặc PAYPAL
   • Nhờ MS Trọng gửi email cảm ơn chung các hội thánh đã dâng hiến.
  • Gia đình anh chị Phước & Mai dâng giúp các hội thánh trong vùng một số khẩu trang. Phía đông thì liên lạc với MS Toàn, phía tây thì xin liên lạc với MS Trần cảnh Hùng để lấy khẩu trang cho hội thánh.
  • Chương trình Giáng Sinh toàn vùng - MS Long sẽ điều nghiên việc phối hợp video Giáng Sinh toàn vùng.
  • Radio Program - msChuyen & msHue
   • Đề nghị mời diển giả và phỏng vấn qua ZOOM
   • Điều nghiên chương trình phát hình Live trên FaceBook hoặc YouTubeD
   • Đề nghị giúp chút quà cho msChuyen & msHue
  • DFW Website information
   • Chia sẽ tài liệu Hoc KT bằng tiếng Việt
   • Đề nghị thêm website DFW Christian businesses web page nhằm mục tiêu thông tin và quảng bá các dịch vụ của tín hữu trong các hội thánh.
  • Cầu Thay - MS Thiện
  DFW 2020-05-02
  • Devotional: msLong (Arlington)
  • Financial: BMS Trong (msThien)
   • Chk Bàn Giao $7,226.64
   • Saigon Media $650
   • Balance: $6576.64
  • Covid and Ministry: msChuyen
  • Mission Funding: Baptist is doing. Should inform each other.

  DFW Meeting Agenda 2020-02-08 - Irving VBC
  • Announcements to be done
   • Chương Trình Bồi Linh & Huấn Luyện - piggy-back VBTS Saturday program
    • Cancelled
   • Family Camp to sign up with Faith VBC - English Only $180/person
   • Chương Trình Phát Thanh - msChuyen, msHue, & msTrong
    • Email channel 3pm Wed AM1600
    • Casi CoDoc VN need YouTube - Click Subscribe
   • Trại Hè (Sept 5-7) - Liên kết với Faith VBC - English Only
    • $180/person - Free 6year and under
    • Faith VBC -lien lac msPhuc
   • Voted Treasurer and Secretary
    • bà mục sư Trong - Thu Quy
    • MsChuyen - Secretary
  • Master Calendar
   • Women Fellowship - Sept 12th
   • NO DFW CAMP 2020
   • Christmas - Date Dec 5th - where?
    • Remain celebration to fellowship. Evangelism more toward local church
    • MsLong, msBien, & msThe - $5,000

  No comments:

  Post a Comment