Friday, October 9, 2020

Cần Người Giúp Hướng Dẩn Bầu Cử cho Người Việt

Có một người đang tìm người giúp cho việc bầu cử này vào thứ hai và thứ sáu.  Họ trả $10 mỗi tiếng. Họ cần người giúp cho những người VN đi bầu cử mà không biết tiếng Anh.  Địa điểm là ở South Arlington   

Mọi chi tiết xin liên lạc với bà election judge Zicko 214-228-7866

hoặc có thể liên lạc với MS Long pastorlongnguyen@gmail.com

No comments:

Post a Comment