Friday, October 9, 2020

Cần Người Giúp Hướng Dẩn Bầu Cử cho Người Việt

Có một người đang tìm người giúp cho việc bầu cử này vào thứ hai và thứ sáu.  Họ trả $10 mỗi tiếng. Họ cần người giúp cho những người VN đi bầu cử mà không biết tiếng Anh.  Địa điểm là ở South Arlington   

Mọi chi tiết xin liên lạc với bà election judge Zicko 214-228-7866

hoặc có thể liên lạc với MS Long pastorlongnguyen@gmail.com

Wednesday, September 23, 2020

 Vietnamese Baptist Church of Arlington Hội Thánh Báp‐tít Việt Nam tại Arlington 4515 SW Green Oaks Blvd, Arlington, TX 76017

www.VNBCA.org

Search for a Senior Pastor

Thông cáo tìm mời Mục Sư Quản Nhiệm

The Vietnamese Baptist Church of Arlington, TX is searching for a full time Senior Pastor who is bilingual – fluent in Vietnamese and proficient in English.

 • Position: Senior Pastor
 • Experience: Has 5 years or more of experience in church ministry
 • Educational background:
  • Graduated with at least a Master of Divinity at an accredited Baptist seminary in the United States of America

==================================================

Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam tại Arlington, TX đang trong tiến trình tìm mời một Mục Sư Quản Nhiệm toàn thời gian thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

 • Chức vụ: Mục sư quản nhiệm
 • Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm Mục sư trong Hội thánh.
 • Trình độ văn hóa:
  • Đã tốt nghiệp Cao học Thần Học tại một trường chủng viện Bap-tít Hoa Kỳ.

===================================================

If you are called and interested in serving the Lord at VNBCA,
please send a resume and statement of faith to:

 • Trưởng Ban Điều Hành: Phương Nguyễn
 • Cell: (817)-562-1691
 • Email: shawnnguyen2212@gmail.com

- VNBCA Selection Committee

For more information about the Vietnamese Baptist Church of Arlington, please visit our Website at http://www.vnbca.org or https://www.facebook.com/VNBCArlington .

Saturday, August 1, 2020

DFW Minutes

DFW 2020-09-12

  BHN đã họp và đưa ra những ý như sau:

  • Tỉnh nguyện - msChuyen
  • Vì hoàn cảnh bệnh dịch nên chương trình Giáng Sinh toàn vùng sẽ được dời lại vào năm sau (2021).
  • Báo cáo Tài chính MS Trong
  • Dự định sẽ có một buổi cầu nguyện cho việc bầu cử tổng thống qua zoom sáng Thứ bảy 24 tháng 10 cho toàn vùng. Chúng ta sẽ quảng bá cho các hội thánh trong buổi họp đầu tháng 10.

  DFW 2020-08-01
  • Tỉnh nguyện - msTranDao - Ngày Chúa đã gần (Lu-ca 17:34-37)
  • Báo cáo Tài chính MS Trong - $7226
   • Đề nghị dâng hiến dùng ZELLE hoặc PAYPAL
   • Nhờ MS Trọng gửi email cảm ơn chung các hội thánh đã dâng hiến.
  • Gia đình anh chị Phước & Mai dâng giúp các hội thánh trong vùng một số khẩu trang. Phía đông thì liên lạc với MS Toàn, phía tây thì xin liên lạc với MS Trần cảnh Hùng để lấy khẩu trang cho hội thánh.
  • Chương trình Giáng Sinh toàn vùng - MS Long sẽ điều nghiên việc phối hợp video Giáng Sinh toàn vùng.
  • Radio Program - msChuyen & msHue
   • Đề nghị mời diển giả và phỏng vấn qua ZOOM
   • Điều nghiên chương trình phát hình Live trên FaceBook hoặc YouTubeD
   • Đề nghị giúp chút quà cho msChuyen & msHue
  • DFW Website information
   • Chia sẽ tài liệu Hoc KT bằng tiếng Việt
   • Đề nghị thêm website DFW Christian businesses web page nhằm mục tiêu thông tin và quảng bá các dịch vụ của tín hữu trong các hội thánh.
  • Cầu Thay - MS Thiện
  DFW 2020-05-02
  • Devotional: msLong (Arlington)
  • Financial: BMS Trong (msThien)
   • Chk Bàn Giao $7,226.64
   • Saigon Media $650
   • Balance: $6576.64
  • Covid and Ministry: msChuyen
  • Mission Funding: Baptist is doing. Should inform each other.

  DFW Meeting Agenda 2020-02-08 - Irving VBC
  • Announcements to be done
   • Chương Trình Bồi Linh & Huấn Luyện - piggy-back VBTS Saturday program
    • Cancelled
   • Family Camp to sign up with Faith VBC - English Only $180/person
   • Chương Trình Phát Thanh - msChuyen, msHue, & msTrong
    • Email channel 3pm Wed AM1600
    • Casi CoDoc VN need YouTube - Click Subscribe
   • Trại Hè (Sept 5-7) - Liên kết với Faith VBC - English Only
    • $180/person - Free 6year and under
    • Faith VBC -lien lac msPhuc
   • Voted Treasurer and Secretary
    • bà mục sư Trong - Thu Quy
    • MsChuyen - Secretary
  • Master Calendar
   • Women Fellowship - Sept 12th
   • NO DFW CAMP 2020
   • Christmas - Date Dec 5th - where?
    • Remain celebration to fellowship. Evangelism more toward local church
    • MsLong, msBien, & msThe - $5,000

  Tuesday, March 29, 2016

  Xin quí Mục sư, lãnh đạo Hội Thánh vui lòng điền phiếu thăm dò 
  https://docs.google.com/forms/d/1rcEIKLjofDNPRO5v9y1wyxhnVcr5hO9kGicyKD2oJr0
  Xin cảm ơn.
  =============================================  ===============================================================
  VBTS Fundraising - 2018-04 - More


  February 2017 @ HTBT Carrollton (above)

  April 2016 @ HTBTVN Sachse (above)

  December 2015 @ MS Duong's Home (above)

  @ MS Hue's Home (above)