Saturday, December 2, 2023

CHÀO MỪNG

Chào mừng quý vị , 

Đây là trang web của Ban Hiệp Nguyện (BHN) của các Mục sư và Hội Thánh Tin Lành trong vùng DFW. 

Hy vọng nơi đây quý vị sẽ tìm được những thông tin về các Mục sư, các Hội Thánh trong vùng. Chúng tôi luôn hoan nghênh quý thân hữu và đồng hương đến nhà thờ gần nơi quý vị sinh sống để cùng thờ phượng Thiên Chúa với chúng tôi.

Ngoài ra, quý vị cũng có thể tìm thấy các mục vụ của Hội Thánh hoặc tổ chức Tin Lành trong vùng để cùng nhau phục vụ đồng hương trong cộng đồng.

Trân trọng, 

TM BHN

Wednesday, September 23, 2020

HỘI THÁNH TÌM MỤC SƯ QUẢN NHIỆM

Hội Thánh Báp‐tít Việt Nam tại Arlington 
4515 SW Green Oaks Blvd, Arlington, TX 76017
www.VNBCA.org

Search for a Senior Pastor | Thông cáo tìm mời Mục Sư Quản Nhiệm

The Vietnamese Baptist Church of Arlington, TX is searching for a full time Senior Pastor who is bilingual – fluent in Vietnamese and proficient in English.

  • Position: Senior Pastor
  • Experience: Has 5 years or more of experience in church ministry
  • Educational background: Graduated with at least a Master of Divinity at an accredited Baptist seminary in the United States of America

==================================================

Hội Thánh Báp-Tít Việt Nam tại Arlington, TX đang trong tiến trình tìm mời một Mục Sư Quản Nhiệm toàn thời gian thông thạo tiếng Anh và tiếng Việt.

  • Chức vụ: Mục sư quản nhiệm
  • Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm Mục sư trong Hội thánh.
  • Trình độ văn hóa: Đã tốt nghiệp Cao học Thần Học tại một trường chủng viện Bap-tít Hoa Kỳ.

===================================================

If you are called and interested in serving the Lord at VNBCA, please send a resume and statement of faith to:

  • Trưởng Ban Điều Hành: Phương Nguyễn
  • Cell: (817)-562-1691
  • Email: shawnnguyen2212@gmail.com

- VNBCA Search Committee
For more information about the Vietnamese Baptist Church of Arlington, please visit our Website at http://www.vnbca.org or https://www.facebook.com/VNBCArlington .