SINH HOẠT | UPCOMING EVENTSCầu Nguyện cho Tổng Thống Hoa-kỳ và kỳ bầu cử tháng 11 may - https://prayermarch2020.com/


NHÓM HIỆP NGUYỆN QUÝ MỤC SƯ & LÃNH ĐẠO ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH
* Thứ Bảy thứ Nhì của các tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11

NHÓM HIỆP NGUYỆN, SINH HOẠT CỦA MỤC SƯ, TRUYỀN ĐẠO
* Ngày 10/2/2019, lúc 4:00PM tại HT


No comments:

Post a Comment