LIÊN LẠC | CONTACT


ĐIỀU HÀNH BAN HIỆP NGUYỆN


MS Võ Ngọc Triển (Jacob)
Trưởng Ban
Email: Vo4Him@gmail.com
Phone: 972-900-3322

Thầy Lê Trường (Leon)
Thư Ký & Thủ Quỹ
Email: truongleon@hotmail.com
Phone: 619-358-0193


************

Nếu các Hội Thánh trong vùng DFW có những thông báo, tin tức cần phổ biến trên trang web này, xin liên lạc:

MS Lê Thành Toàn
Email: MSToan@gmail.com
Phone: 214-914-2349

Hoặc

MS Võ Ngọc Triển
Email: Vo4Him@gmail.com
Phone: 972-900-3322No comments:

Post a Comment