LIÊN LẠC | CONTACT


ĐIỀU HÀNH BAN HIỆP NGUYỆN

MS Nguyễn Chí Thiện
Trưởng Ban Hiệp Nguyện
Email: MSChiThien@gmail.com
Phone: 469-358-1202

MS Nguyễn văn Trọng
Thư Ký & Thủ Quỹ
Email: nguyente@gmail.com
************

Nếu các Hội Thánh trong vùng DFW có những thông báo, tin tức cần phổ biến trên trang web này, xin liên lạc:

MS Lê Thành Toàn
Email: MSToan@gmail.com
Phone: 214-914-2349

Hoặc

MS Võ Ngọc Triển
Email: Vo4Him@gmail.com
Phone: 972-900-3322No comments:

Post a Comment