NIÊN GIÁM | DIRECTORY

Eastview Church
201 E. McDermott Dr, Allen, TX 75002
Quản Nhiệm: - MS Võ văn Giáp (Vince )
972-415-8886 * vincevvo@gmail.com

Arlington VBC
4515 SW Green Oaks Blvd, Arlington, TX 76017
Đại diện HT: Anh Phương (Shawn)
(817) 909-1908 * Shawn.Nguyen@bnsf.com
(Hội Thánh đang tìm MSQN)

HTBT Ân Điển
301 S. Center, Arlington TX 76010
Đại diện HT: Bà Ân
817-896-3764 * chipham008@gmail.com

Hội Thánh Lời Chúa
3434 S. Collins Street, Arlington, TX 76016
Quản Nhiệm: MS Nguyễn Ngọc Long
817-296-0252 * pastorlongnguyen@gmail.com
MS Trần Đào
469-387-9870 * msdaotran@aol.com

HTTLBTVN Carrollton
2015 E. Peters Colony Rd, Carrollton, TX 75007
Quản Nhiệm: MS Lê Phước Lễ
469-939-1042 * ms_le@juno.com

HT Cộng Đồng
3926 Old Denton Rd, Carrollton, TX 75056 | Chúa Nhật: 9:00AM
Quản Nhiệm: MS Nguyễn Trường Cữu (Phillip)
714-718-2729 * phillipcnguyen@yahoo.com

Faith VBC (HT Đức Tin)
11312 Shiloh Rd, Dallas TX 75228 | Chúa Nhật: 10:00AM
Quản Nhiệm: MS Lê Hồng Phúc (Peter)
469-774-9568 * peterleusa@aol.com
MS Huỳnh Trần Linh
206-852-1277

HT Tin Lành Calvary (Vietnamese Calvary Chapel)
207 Sunset Dr, Euless, TX 76040
Quản Nhiệm: MS Trương Tường
909-362-2621 * nehemiah206@gmail.com

Elevate Community Church
920 Central Dr., Bedford, TX 76022
Quản Nhiệm: MS Huỳnh Trung (Daniel)
817-908-1890 * dan@elevatecommunity.online

Salvation VBC (HT Cứu Rỗi)
Quản Nhiệm: MS Võ Ngọc Triển (Jacob)
2510 N. Glenbrook Dr, Garland, TX 75040 | Chúa Nhật: 10:30AM
972-900-3322 * vo4him@gmail.com

Garland VBC
219 N. 7th St, Garland, TX 75040
Quản Nhiệm: MS Lê Hoàng Duy Tín
972-494-5963 * duytinle@yahoo.com
MS Trần Vương Thanh Duy (David)
678-549-5884 * davidduystudio@gmail.com
MSNC Trương Chí Lộc
407-808-9940 * truongchiloc@msn.com

Living Word Evangelical Grand Prairie
1517 SW 3rd St, Grand Prairie, TX 76017
Quản Nhiệm: MS Lê Phước Thuận
972-264-3553 * cmachurch@hotmail.com
MS Nguyễn Thanh Khiết
817-507-5195

Fort Worth VBC
4401 Broadway Ave, Haltom City, TX 76117
Quản Nhiệm: MS Đặng Quy Thế
214-228-5546 * dangqthe@gmail.com

Hội Thánh Longview
625 E. Loop 281, Longview, TX
Quản Nhiệm: MS Đỗ Đông
409-457-9099 * dongd@mobberly.org

Irving VBC
616 Balleywood Rd, Irving, TX 75060 | Chúa Nhật: 11:00AM
Quản Nhiệm: MS Nguyễn Văn Trọng
214-621-5852 * nguyente@yahoo.com

HTTL Cộng Đồng Việt Nam - (First Baptist Church of Keller)
225 Keller Pkwy, Keller, Texas 76248 | Chúa Nhật: 11:00AM
Quản Nhiệm: MS Đặng Ngọc Thiên Ân (Dan)
817-269-2514 * thienan.dang@gmail.com
MS Lê Hoàng Trọng (Paul)
704-678-8688 * revpaulle@yahoo.com

Hội Thánh Quê Hương - Online/Facebook/Zoom
Quản Nhiệm: MS Nguyễn Văn Huệ
469-493-2307 * dacsanhuongdi@gmail.com

HT Yêu Thương Hiệp Nhứt
1616 G. Avenue, Plano, TX 75074 | Chúa Nhật: 10:00AM
Quản Nhiệm: MS Nguyễn Chí Thiện
469-358-1202, * mschithien@gmail.com

Redeemer of Plano VBC
1301 E. Plano Parkway, TX 75074
Quản Nhiệm: MS Nguyễn Tấn Dương (John)
214-289-3401 * msjohnnguyen@gmail.com
MS Trần Lưu Chuyên
214-518-1986 * mschuyen@gmail.com
MS Lê Thành Toàn (Thomas)
972-398-2210 * mstoan@gmail.com
Thầy Lê Trường
619-358-0193 * truongleon@hotmail.com

HTTL Thi Thiên
538 Apollo Rd, Richardson, TX 75081
Quản Nhiệm: MS Nguyễn Bạch
bachttnguyen2013@gmail.com

HT Sức Sống Mới
3212 Kyle Rd., Rowlett, TX 75088
Quản Nhiệm: MS Nguyễn Khôi (Peter)
972-935-7117 * peterkhoi@hotmail.com

God's Servant VBC
6516 Sachse Road, Sachse, TX 75048
Đại diện HT: Anh Nguyễn Thiên Phước
214-808-1721 * phucvuChua@gmail.com
(Hội Thánh đang tìm MSQN)*** MỤC SƯ KHÔNG QUẢN NHIỆM ***
MS Trần Ngọc Xuân
254-220-6008 * TimothyTran3@gmail.com

MS Trần Cảnh Hùng
904-314-8282 * pastorhungtran@gmail.com (Elevate Community Church)

*** MỤC SƯ HƯU TRÍ ***

MSNC Phan Trí
214-566-2393 * tri.phan13@yahoo.com

MS Lê Thành Nhơn
713-306-1164 * mucsu_nhon200@yahoo.com (HT Redeemer Plano)

MS Võ Quang Hân
mucsuhanvo@juno.com (HT Lời Chúa)

MS Trần Mạnh Cường
cmtran21@gmail.com (HTTLBT Carrollton)

No comments:

Post a Comment