NIÊN GIÁM | DIRECTORY


Arlington VBC - 
4515 SW Green Oaks Blvd, Arlington, TX 76017
(817) 909-1908 * Shawn.Nguyen@bnsf.com

HTBT Ân Điển - MS Nguyễn Văn Huệ
301 S. Center, Arlington TX 76010
469-506-8027 * huevan@juno.com

HTTLBTVN Carrollton - MS Lê Phước Lễ
2015 E. Peters Colony Rd, Carrollton, TX 75007
469-939-1042 * ms_le@juno.com

VBC Carrollton - MSNC Phan Trí
1905 Sunridge  Rd, Carrollton, TX.75006
214-566-2393 * tri.phan13@yahoo.com

HTTL Cộng Đồng Việt Nam - MS Đặng Ngọc Thiên Ân
5917 Midway Rd, Haltom City, TX 76117
817-269-2514 * thienan.dang@gmail.com

Vietnamese Calvary Chapel - MS Trương Tường
5617 Diamond Oaks Dr, ft. Worth, TX 76117
909-362-2621 * vn.calvarychapel@gmail.com

Elevate Community Church - MS Huỳnh Trung Daniel 
1400 College Ave, Fort Worth, TX 76104
817-269-9067 * dan@elevatecommunity.online
MS Trần Cảnh Hùng
904-314-8282 * pastorhungtran@gmail.com

HT Yêu Thương Hiệp Nhứt - MS Nguyễn Chí Thiện
1616 G. Avenue, Plano, TX 75074
469-358-1202, * mschithien@gmail.com

Faith VBC - MS Lê Hồng Phúc (Peter)
11312 Shiloh Rd. Dallas TX 75228
469-774-9568 * peterleusa@aol.com
MS Huỳnh Trần Linh
206-852-1277

HT Giám Lý Đức Tin Sống 
3926 Old Denton Rd, Carrollton, TX 75007

Eastview Church - MS Vince Võ văn Giáp
201 E. McDermott Dr. Allen, TX 75002
972-415-8886 * vincevvo@gmail.com

Fort Worth VBC - MS Đặng Quy Thế
4401 Broadway Ave, Haltom City, TX 76117
817-222-2552 * dangqthe@gmail.com
MSNC Nguyễn Hải Đăng 

Garland VBC - MS Lê Hoàng Duy Tín
219 N. 7th St, Garland, TX 75040
972-494-5963 * duytinle@yahoo.com
CS Hồng Phù Xương
214-325-5646 * xnghng@gmail.com

Living Word Evangelical Grand Prairie - MS Nguyễn Biên
1517 SW 3rd St, Grand Prairie, TX 76017
972-264-3553 * cmachurch@hotmail.com
MS Nguyễn Thanh Khiết

Irving VBC - MS Nguyễn Văn Trọng 
616 Balleywood Rd, Irving, TX 75060
214-621-5852 * nguyente@yahoo.com

God's Servant VBC - MS Cao Sơn
6516 Sachse Road, Sachse, TX 75048
316-204-7872 * mscaoson@gmail.com
MSNC Tony Bùi

Hội Thánh Lời Chúa - MS Nguyễn Ngọc Long
3434 S. Collins Street, Arlington, TX 76016
817-296-0252 * pastorlongnguyen@gmail.com
MS Trần Đào
469-387-9870
MS Võ Quang Hân
mucsuhanvo@juno.com

Redeemer of Plano VBC - MS Nguyễn Tấn Dương
1301 E. Plano Parkway, TX 75074
214-289-3401 * msjohnnguyen@gmail.com
MS Trần Lưu Chuyên
214-518-1986 * mschuyen@gmail.com
MS Lê Thành Toàn (Thomas)
972-398-2210 * mstoan@gmail.com
MS Lê Thành Nhơn
713-306-1164 * mucsu_nhon200@yahoo.com

Sachse VBC - MS Võ Ngọc Triển (Jacob)
2510 N. Glenbrook Dr., Garland, TX 75040
972-900-3322 * vo4him@gmail.com

HTTL Thi Thiên MS Bạch Nguyễn
538 Apollo Rd, Richardson, TX 75081
 *

*** MỤC SƯ KHÔNG QUẢN NHIỆM ***
MS Trần Ngọc Xuân
254-220-6008 * TimothyTran3@gmail.com

MS Nguyễn Trường Cửu
714-718-2729 * phillipcnguyen@yahoo.com

No comments:

Post a Comment