Saturday, February 11, 2023

CHÀO MỪNG

Chào mừng quý vị , 

Đây là trang web của Ban Hiệp Nguyện (BHN) của các Mục sư Tin Lành và Hội Thánh trong vùng DFW. 

Hy vọng nơi đây quý vị sẽ tìm được những thông tin về các Mục sư, Hội Thánh, và các mục vụ mà các Hội Thánh và tổ chức Tin Lành tạo nên để phục vụ cộng đồng. 

Trân trọng, 

TM BHN

No comments:

Post a Comment